OPŁATY 2023

 

Uchwała Nr 4/2023 z dnia 19 lutego 2023

Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego

Miejskogóreckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego „OKOŃ”

w sprawie określenia wysokości odpłatności za wędkowanie

na zbiornikach wodnych „BALATON” i „MAŁA GÓRKA”

 

§ 1

 

  1. Ustala się następujące wysokości odpłatności za wędkowanie na zbiornikach

       „Balaton”  i  „Mała Górka”:

 

a/ członek Stowarzyszenia – 170 zł / 2 wędki /

b/ członek Stowarzyszenia ulgowa (młodzież 14 – 18 lat) – 85 zł / 1 wędka /

c/ członek Stowarzyszenie który kończył 75 lat w roku obecnym zwolniony zostaje

    z opłaty za wędkowanie po wniesieniu składki członkowskiej

 

d/ niezrzeszony z terenu gminy Miejska Górka – 250 zł / 2 wędki /

e/ niezrzeszony z terenu gminy Miejska Górka ulgowa (młodzież 14 – 18 lat) – 125 zł / 1 wędka /

 

f/ niezamieszkały na terenie gminy Miejska Górka – 300 zł

    / Zarząd w uchwale określi maksymalną ilość zezwoleń /

oraz

    od członka zawodów wędkarskich organizowanych na zbiornikach

    przez inne organizacje lub osoby nie będące członkami stowarzyszenia – 30 zł.

    Osoby które są zgłoszone do zawodów wędkarskich mogą trenować na Balatonie

    po wniesieniu opłaty z zastrzeżeniem : brak możliwości używania siatki.

 

§ 2

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

 

Uchwała Nr 3/2023 z dnia 19 lutego 2023

Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego

Miejskogóreckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego „OKOŃ”

w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej

 

 

§ 1

 

  1. Ustala się wysokość składki członkowskiej :

 

a/ składka członkowska pełna – 30 zł

b/ składka członkowska ulgowa (młodzież 14 – 18 lat) – 15 zł

 

- składka płatna w terminie do 31 marca br. w godz. otwarcia biura.

 

- po tym terminie ustaje członkowstwo w Stowarzyszeniu.

 

§ 2

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.