Regulamin Połowu Ryb na zbiorniku BALATON I MAŁA GÓRKA

 

Rozdziały

 

I. Wstęp

II. Prawa wędkującego na zbiorniku BALATON I MAŁA GÓRKA

III. Obowiązki wędkującego na zbiorniku BALATONI MAŁA GÓRKA

IV. Zasady wędkowania

V. Dozwolone metody połowu

VI. Ochrona ryb

VII. Kontrola i odpowiedzialność wędkujących na zbiorniku BALATON I MAŁA GÓRKA

VIII. Informacje końcowe

 

I. WSTĘP

Regulamin Połowu Ryb, zwany dalej regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny.

Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących na zbiorniku BALATON I MAŁA GÓRKA

 

II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO NA ZBIORNIKU BALATON

1. Prawo do wędkowania na zbiorniku BALATON mają osoby posiadające kartę wędkarską, przestrzegające zasad ujętych w niniejszym Regulaminie posiadają  zezwolenie gospodarza zbiornika.

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia

1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat i posiada upoważnienie wydane przez gospodarza wody.

5. Wędkujący do lat 14 ma prawo wędkować z następującymi ograniczeniami: w ramach własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską i upoważnienie wydane przez gospodarza wody.

 

III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO NA ZBIORNIKU BALATON

1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską,

oraz upoważnienie wydane przez gospodarza wody.

2. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w rozdziale V. Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

3. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich Użytkownika.

4. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

5. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

6. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie gospodarza zbiornika.

7. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz ma obowiązek natychmiast zawiadomić o tym gospodarza wody, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.

 

IV. ZASADY WĘDKOWANIA

1. Wędka

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona :

a/ jednym haczykiem z przynętą, albo

b/ w metodzie spinningowej sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.

c/ przy połowie ryb spod lodu:

- jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo

- sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła

o średnicy 20 mm

2. Przynęty i zanęty :

a/ Jako przynęty mogą być stosowane:

- przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,

- przynęty sztuczne.

b/ Zabrania się stosować jako przynęt /zanęt/ :

- zwierząt i roślin chronionych,

- ikry rybiej,

c/ Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.

d/ Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich / np. ciasta i pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.

e/ Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej / z tolerancją do 2 mm/.

f/ Ustala się ilość zanęty użytej do wędkowania na dobę w następującej ilości : 5 litrów zanęty oraz 10 litrów gliny i ziemi co daje razem

    15 litrów w stanie rozproszonym, napowietrzonym i przygotowanym do wędkowania.

3. Wędkowanie

3.1. Na zbiorniku BALATON wędkowanie dozwolone jest wyłącznie w porze dziennej

od świtu do zmierzchu /1godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca /.

3.2. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych  miejscach ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki.

3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.

3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno:

a/ przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,

b/ sprzedawać złowionych ryb,

c/ rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

d/ łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór, przepławek oraz innych urządzeń służących do piętrzenia wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna,

e/ łowić metodą "szarpaka",

f/ budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody gospodarza wody,

g/ wędkować ze sprzętu pływającego

h/ obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.

i/ używania łódek do wywozu zanęt i przynęt

3.5. Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby. W siatce można przetrzymywać nie więcej ryb, niż wynika to z limitów dobowych.

3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie,

z ostrożnością wypuszczone do wody.

3.7. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego

łowienia metodami spinningową lub muchową.

3.8. Gospodarz wody może na danym łowisku wprowadzić ograniczenie lub zakaz stosowania zanęt.

3.9. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej.

3.10. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane. Ryby przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać w specjalnym sadzyku lub w siatce jak w pkt 3.5

 

V. DOZWOLONE METODY POŁOWU

1. Metoda gruntowo-spławikowa

1.1. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną.

1.2. Uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku.

1.3. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących - 10 m

2. Metoda spinningowa

2.1.Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince.

2.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m

3. Metoda podlodowa

3.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną - inną niż mormyszka – dozwolone jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu – dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.

3.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między

nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.

3.3. Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.

3.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.

3.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną

odległość 10 m od innych wędkujących.

3.6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako przynęty.

 

VI. OCHRONA RYB

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

- boleń do 40 cm

- jaź do 30 cm

- karp do 40 cm i od 55 cm

- kleń do 30 cm

- lin do 30 cm

- sandacz do 50 cm

- sum do 70 cm

- szczupak do 50 cm

- okoń do 25 cm

- węgorz do 50 cm

- wzdręga do 15 cm

3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:

- boleń - od 1 stycznia do 30 kwietnia

- sandacz od 1 stycznia do 31 maja

- sum od 1 listopada do 30 czerwca

- szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia

- węgorz od 15 czerwca do 15 lipca

4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okresochronny ulega skróceniu o ten dzień.

5. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk:

- sandacz, szczupak, boleń, /łącznie/ 2 szt.

- karp 1 szt. w wielkości od 40 cm do 55 cm.

- lin 2 szt.

- węgorz 1 szt.

 

Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może

przekroczyć 8 szt. w ciągu doby.

6. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej, w

ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby.

7. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte

w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego".

8. Gospodarz wody w uzasadnionych przypadkach ma prawo do

zaostrzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb.

 

VII. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH NA ZBIORNIKU BALATON I MAŁA GÓRKA

1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez :

a/ funkcjonariuszy Policji,

b/ strażników Państwowej Straży Rybackiej,

c/ strażników Społecznej Straży Rybackiej,

e/ strażników Państwowej Straży Łowieckiej,

f/ strażników Straży Leśnej,

g/ strażników Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych,

h/ funkcjonariuszy Straży Granicznej,

i / gospodarza wody

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski,

złowione ryby i przynęty.

3. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez wędkarza pociąga za sobą konsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym oraz utratę uprawnień do wędkowania.

 

VIII. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy

obowiązującego powszechnie prawa, w tym:

- Ustawy Prawo Wodne,

- Ustawy Prawo o ochronie środowiska,

- Ustawy o rybactwie śródlądowym,

- Ustawy Prawo o stowarzyszeniach,

- Ustawy o lasach,

- Ustawy o ochronie przyrody,

- Ustawy o ochronie zwierząt,

- Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,

- Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin,

- Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie, (z późniejszymi zmianami).