UWAGA - zmiana w regulaminie połowu ryb na zbiornikach MSW OKOŃ

 

 

Uchwała Nr 3/2016 z dnia 07 kwietnia 2016

Zarządu

Miejskogóreckiego Stowarzyszenia Wędkarskiego „OKOŃ”

w sprawie zmiany w regulaminie amatorskiego połowu ryb

 

na wniosek wędkarzy, członków MSW "OKOŃ" w Miejskiej Górce

wprowadza się następujące zmiany w regulaminie amatorskiego połowy ryb na zbiorniku Balaton i Mała Górka

 

§ 1

 

1.      W rozdziale VI Ochrona Ryb punkt 2 zmianie ulega podpunkt dotyczący karpia i otrzymuje on następujące brzmienie :

 

                - karp do 40 cm i od 55 cm.

§ 2

 

 Uchwała wchodzie w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń i podania informacji na stronie internetowej.

 

      Sekretarz                                                                                                                                           Prezes Zarządu

    /A. Kusztelak /                                                                                                                                      /A. Hejducki /